Wednesday, 28/09/2022 - 13:41|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp, giữ vững kỷ cương, thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững

Phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp, giữ vững kỷ cương, thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững

Ngày đăng: (31/10/2017)   Lượt xem: 736
Năm học 2017-2018 là năm học thứ tư Ngành Giáo dục Bắc Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo Chương trình hành động của Ban Thường ...
Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và HSSV; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và HSSV; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày đăng: (28/08/2017)   Lượt xem: 1520
Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị ...